ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ ਅਤੇ ਬਟਨ ਦੇ ਉਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡਾ ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ ਦੇ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪਰਖ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰੋ।
*ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰੋ।